Libahundi JÄLG

21.oktoober 2017 Paunküla 

Võistluse eesmärk

on kontrollaja jooksul maksimaalse punktisumma kogumine maastikul paiknevate kontrollpunktide (KP) läbimisest jalgsi ning rattarajal rattal või jalgsi. KP-de väärtus on nende keerukusest-kaugusest sõltuvalt erinev vahemikus 2-6 punkti ja vastab KP tunnusnumbri kümnelisele kohale. Läbitavate KP-de arv, valik ja läbimise järjekord on iga võistkonna poolt vabalt valitav (valikorienteerumine), va juhtudel kui kohtunikud sätestavad teisiti.
Maastikul on 4 kuni 6 kontrollpunkti, kus tuleb sooritada meeskondlikke või individuaalseid lisaülesandeid, mille korrektse sooritamise eest on võimalik saada lisapunkte.

Aeg ja koht, võistluskeskus 
Võistluskeskus, start ning finish on Paunküla Heaolukeskuses. Start jooksuradadele 21.oktoobril kell 11.00, lõpetamise kontrollaeg kell 17.00 juhul, kui võistkonnale ei ole antud ekstreempunktides ootamise tõttu lisaaega. Rattaradadel start kell 11.30 ja lõpetamise kontrollaeg 16.30. Võistluskaardid saab kätte kell 10.00 nii ratta- kui ka jooksurajale (võistkonna liikumisskeemi koostamiseks). Võistluskeskus avatakse kl. 9.00 (palume mitte tulla varem). 

Paremusjärjestuse määramine   
Paremusjärjestus etapil määratakse kogutud punktisumma järgi, millest on lahutatud trahvipunktid. Võistkonnalt, kes finišeerib peale kontrollaega, lahutatakse iga üleoldud alustatud minuti eest üks trahvipunkt. Üle 30 minutilise hilinemise korral võistkonna tulemus tühistatakse. Võrdsete punktide korral on paremusjärjestuses eespool raja läbimisele vähem aega kulutanud võistkond. 

Kui võistkond jõuab lisaülesandega kontrollpunkti ja seal on ees teine võistkond, kes sooritab ülesannet, siis võistkonna võistlusaeg üle 5-minutilise ootamise korral peatatakse kohtuniku poolt ja lisatakse võistkonna kontrollajale. Alla 5-minutilist ooteaega loetakse normaalseks ajakuluks ja seda eriarvestusega ooteaja hulka ei arvata.  
Autasustatakse iga võistlusklassi 3 paremat võistkonda  orienteeruvalt kell 18.00 kui tulemused on koos trahvidega välja selgitatud. Kui võistlusklassis osaleb vähem kui 5 võistkonda, on korraldajatel õigus autasustada ainult võitnud võistkonda. Auhinnalistele kohtadele tulnud võistkonnad saavad oma autasud kätte kohe peale võistluse lõppu võistluskeskuses. Hiljem autasude järeletoimetamist ei tehta.

Kaart
Veekindlale materjalile trükitud orienteerumiskaart aastast 2003, täiendatud 2017, kõrguste vahega 5m. Kaart antakse igale osalejale. Planeerimiskaarti ei ole.

Võistlustrass ja - maastik
Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral ja kaardi mõõtkava koos võistlusmaastiku kirjeldusega avaldatakse kodulehel võistluseelsel nädalal. Maastiku iseärasustest lähtuvalt on kategooriliselt keelatud liikuda punase viirutusega märgistatud keelualadel.

Võistkonna suurus 
on 2-5 liiget. Osades ekstreempunktides saab läbilaskevõime tõttu suurematel võistkondadel ülesandeid sooritada vaid osa liikmetest.

Võistkondlikku arvestust
peetakse sügisetapil 12 võistlusklassis alljärgnevalt:  

JJ15 – 2002 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
JJ19 – 1998 a või hiljem sündinud noored soopiiranguteta
HH – üldarvestus, kõik osalevad võistkonnad
DD – naisvõistkonnad
HD – segavõistkonnad, vähemalt üks naisliige
HH45- veteranide meeste võistkonnad, kõik liikmed 1972 või varem sündinud
DD45- veteranide naiste võistkonnad, kõik liikmed 1972 või varem sündinud
HD45- veteranide segavõistkonnad, kõik liikmed 1972 või varem sündinud, vähemalt üks naisliige
PERE - vähemalt kaks võistkonna liiget peavad olema ühe pere liikmed, kahest erinevast põlvkonnast ja üks pere liige peab olema sündinud 2003 või hiljem
ROHH - lubatud läbida rada rattaga, vanuse- ja soopiiranguteta
ROHD - lubatud läbida rada rattaga, segavõistkonnad
RODD - lubatud läbida rada rattaga, naisvõistkonnad   

Iga võistkond (välja arvatud rattaklassid ROHH, ROHD, RODD)  osaleb üldarvestuses (võistlusklass HH) ja kõigis võistlusklassides, mille tingimustele ta vastab.

2017 aasta kahe etapi kokkuvõttes suurima osavõtjate arvuga osalenud ettevõte/organisatsioon saab eriauhinna. Registreerimisel palume seega märkida ettevõtte/organisatsiooni nimi (ainult antud ettevõttes reaalselt tegutsevad /õppivad/ organisatsiooni kuuluvad inimesed).

Soovitav  varustus:

 •    ilmastikukindel riietus ja kindad (libisemiskindlad, sobilikud ronimiseks)  
 •     jook ja söök
 •     haava sidumisvahendid, plaastrid, valuvaigisti
 •     kompass
 •     veekindlalt pakitud mobiiltelefon, mida tohib kasutada ainult hädavajadusel abi kutsumiseks või kontrollpunkti rikkumisest teatamiseks. GPS seadmete kasutamine ei ole lubatud

Tegevus maastikul
Võistkonna esmane ülesanne on leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 50 meetrit. Võistlusel kasutatakse elektroonilist SI-pulkadel põhinevat märkesüsteemi. Kõik võistkonna liikmed peavad kandma käe ümber kogu võistluse aja korraldajate poolt antud mitte-eemaldatava randmepaelaga SI-pulka. KP läbimise fikseerimiseks tuleb igal võistkonna liikmel kontrollpunktis teha SI märge 3 minuti jooksul. Maastikul võib olla kontrollpunkte, kus pole nõutud kõigi võistkonna liikmete poolt märgete tegemist. Täpsemad juhised saab kaardilt või kontrollpunktides asuvatelt juhenditelt. Võistkonna finišiaega arvestatakse viimase võistkonnaliikme SI-pulga märke aja järgi finišijaamas. Kogu võistluse vältel peavad kõik võistkonna liikmed kandma nähtaval kohal  võistkonna numbrit.

Ülesannetega punktides peavad kohtunikud arvet võistkonna sooritamise kohta. Tegevusjuhised mõnedes punktides antakse võistlejatele kirjalikult, vajadusel juhendatakse täiendavalt suuliselt. Ooteaegade korral kohtunikud fikseerivad ja teatavad võistkonnale lisandunud aja. Punktikohtunike töö lihtsustamiseks tuleb veenduda punkti jõudes, et kohtunik on võistkonna saabumise fikseerinud, kuulata ja täita juhiseid ning mitte lahkuda kontrollpunktist (ka ajutiselt) ilma kohtuniku nõusolekuta. Ilma kohtuniketa ülesannetega punktides tuleb järgida täpselt võistkonnale antud kirjalikke juhiseid.

Võistluskeskus on avatud kogu võistluse aja, seal toimub pärast võistluse lõpetamist alates kella 15.30 toitlustus. Isiklikud asjad ja autovõtmed saab võistluse ajaks jätta võistluskeskusse.

Keelualad

Kaardil punase viirutusega märgitud keelualadesse  sisenemine on keelatud! Oliivrohelisega kajastatud asustatud aladel lubatud liikuda üksnes kaardil märgitud teedel.

Osavõtutasu ühe osaleja kohta vastavalt võistleja sünniaastale:

2010 või hiljem sündinud1998..2009 sündinud 1958..1997 sündinud1957 või varem
sündinud
kuni 16.10.2017

 2 €

 10 €

22 €

 12 €

17.10-19.10.201728 €28 €28€28 €
21.10.2017
kohapeal
35 €35€35 €35€

SI-pulga rent 2 € (lisandub osavõtutasule).
Võistleja mitteosalemisel mistahes põhjustel osavõtutasu ei tagastata. Võistkonna liikme(te) vahetamine on tasuta kuni 19.10.2017. Hilisem võistlejate muutmine on tasuline: 2 € ühe osaleja kohta.
Võistluse mittetoimumisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtutasu ei tagastata (force majore).
Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja võistlusmaastikul ettevõetud tegevuse eest. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest vastutab ainult osaleja ise. Alaealise osaleja korral vastutab lapsevanem või saatja.
Esmaabipakett asub stardis.

Lisainfo
Osavõtutasu 1-le võistlejale sisaldab

 •   võistlusest osavõtu
 •   randmepaela SI-pulga kinnitamiseks
 •   kaardid igale osalejale
 •   toitlustuse
 •   joogi
 •   rajateeninduse
Registreerimisega samaaegselt palume tasuda osavõtutasu ja (kui on tellitud) SI pulga rent.
19.10.2017-ks osalustasu mittetasunud võistkond startida ei saa.
Arvega tasuda soovijatel palume sisestada koheselt arve saaja andmed registreerimise vormil.
Registreerimine kodulehel : http://www.libahunt.eu
Võistkond kasutab märkimiseks  SI (SportIdent) pulki. Iga võistleja kohta on vajalik üks SI pulk. Võistkonna registreerimisel märkida kõikide liikmete SI-pulkade numbrid, viimaste puudumisel SI pulga rendisoov.

SI jaamad toetavad muuhulgas SI-9, SI-10, SI-11, SI-AIR pulki.
On võimalik rentida 128 või 192 mälupesaga SI pulki (versioon 6, 10 või 11) hinnaga 2 €,  renditud SI-pulga kaotsiminekul või purunemisel tuleb tasuda 60 €.

Millist SI-pulka vaja läheb?
SI-pulki on mitut tüüpi: 30- 50- 128- ja 192 mälupesaga. Meie eelnevatel etappidel on maastikul olnud kokku kuni 80 SI-jaama. Rajaplaneeringu täpsustudes avaldame läbitava teekonna pikkuse, millest alates tuleks võistkonnal kindlasti valida suurema mälumahuga SI pulk (täpsem info: http://www.tak-soft.com/sportident/kaart/index.php).
30-e mälupesaga SI-pulk (Si pulga number 1...499999) sobib võistkonnale, kes ei plaani läbida maastikul rohkem kui 10-12 km.  Vähemalt 15 km läbida plaanivad võistkonnad peaksid kaaluma üle 50-e mälupesa omavat SI-pulka.

Võistluse ajal pildistatakse ja filmitakse osalejate sooritusi koos jäädvustatu hilisema avaldamisega. Kui keegi ei soovi enda jäädvustamist, peab ta sellest koheselt informeerima jäädvustajat.

Kõik küsimused, ettepanekud ja teated saata: info@libahunt.eu